Vad är medvetandet?

Under många århundraden har den materialistiska verklighetsuppfattningen styrt västerländsk kultur. Det har självklart haft enorm betydelse för vetenskapliga framsteg men har också kommit att avskilja oss människor från vår omvärld. Medvetande och materia har setts, och ses fortfarande av många, som två åtskilda världar. Medvetandet blir då bara en passiv observatör av både den yttre och inre världen. Men  den synen håller på att förändras.

Den nyare synen inom vetenskaperna ger nya tankar att fundera över. Många vetenskapsmän talar nu om att vi lever i ett universum som är ett skapande medvetande. Vi kan bl. a. hitta teorin inom så skilda områden som transpersonell psykologi, atomfysik och parapsykologi.
Relativitetsteorin gjorde slut på gamla begrepp om tid och rum genom att visa att lineär tid inte existerar. 
Kvantteorin har förändrat bilden av materien. Den visade att elementarpartiklarnas värld ytterst består av en speciell förening av vågor och partiklar som styrs av slumpens lagar och inte lagen om orsak och verkan.

Världen tycks bygga på slumpvisa förändringar även om de lyder övergripande lagar. Det innebär möjligheten av en pågående skapande kreativitet i universum vilket ger oss människor en chans som medskapare!!!
De tankarna är mycket gamla. Vi kan jämföra det med de indiska Vedaskrifterna som menar att Atman är Brahman. Atman är vår medvetandeessens bortom det individuella jaget. Det är detsamma hos oss alla. Brahman är det stora medvetandet. Somliga kallar det Gud. Vi är, som medvetandeessens, alla delar av det stora medvetandet.

Bakom försök att förstå till exempel intuition och medialitet står frågan om vad medvetandet egentligen är. För att kunna vara öppna för intuitionen behöver vi sätta oss in i tanken att den verklighetsbild vi har bara är en ytterst liten del av den verklighet vi egentligen existerar i. En del av vår avstängdhet är säkert nödvändig för att vi ska kunna fungera (i det stora kaotiska medvetandebruset) men kanske har vi möjlighet att ta emot betydligt mer genom att medvetet förhålla oss mer öppna.

De här frågorna kan inspirera och utmana oss att utforska medvetandets aspekter och forskandet tar definitivt inte bort "magin". Men den nya forskningen gör att egen "tro" möts av helt nya möjligheter och kan ge nya insikter.

Upp