2 –vår tids tal  Tankar kring 2:ans arketyp i vår tid

Sedan 2000-talets början befinner vi oss inte bara i en ny tid utan i en helt ny värld, åtminstone energimässigt. Det märks överallt, politiskt, affärsmässigt och relationsmässigt i små och stora sammanhang. Det lilla blir allt viktigare, tänk bara på vad som ryms på ett datachip. Men det lilla har också med den enskilda individen att göra. Människan blir nu viktigare än systemen och dess ledare. (1) Nya teknologier och gamla filosofier möts och erbjuder tillsammans nya möjligheter. Men det kräver ett nytt tänkande, eller kanske hellre ett nytt seende. Det är inte idéerna (1) som är viktigast längre utan hur vi genomför och lever (2) dem. Och hur vi människor tar ansvar för det de lett fram till. Vi behöver inse att vårt fantastiska medvetande ger oss möjlighet att påverka vår varseblivning och hur vi upplever världen. Många situationer som vi ogillar kan bli nödvändiga för att vi ska lära oss det här. Ju snabbare vi vaknar till insikt desto bättre. Vi som lever nu föddes för denna tid, skulle kanske uppleva och klara naturkatastrofer och terror. Men det är i så fall våra själars syfte att se bortom detta, kunna överbrygga motstridigheter och olikheter, förstå medvetandet och leva med mod, medkänsla och kärlek.

Talet 2 kan bl.a. symbolisera den kvinnliga sidan, den högra hjärnhalvan, hos människan. Gudinnan (till skillnad från guden) har under de senaste decennierna blivit en allt viktigare arketyp i andligt och psykologiskt arbete. I yoga och chakrakunskap ingår det naturligt.
Mycket funderingar kring, och ifrågasättande av, kön och könskonstellationer har vi också redan sett under de senaste decennierna. Här sker antagligen förändringar mycket snabbare än vi kan föreställa oss. (detta skrivs 2008)
Den kvinnliga sidan ger oss till exempel också möjlighet att bättre kunna förstå och ta vara på våra receptiva, intuitiva och vårdande energier men även att utmanas acceptera helt andra kvaliteter som mörker, död och det okända. Så länge vi fortsätter leva som om livet vore en mänsklig rättighet och borde vara fritt från sorg, svårighet och olycka kommer vi ha enorma problem eftersom 2an, vår tids tal, har en helt annan infallsvinkel. Nu är dags att se helheten, både gott och ont, liv och död, ingår självklart i det som är livet. Och genom det kan livet kanske upplevas få både ett djupare värde och mening.

Talet två associeras också till det vi förr kallat "orienten" och kan jämföras med västerlandets mer "1-aktiga" karaktär. Andra kulturer än den västerländska kommer nu att stå i fokus och på olika sätt påverka och förändra vår värld. Vi européer kommer inte vara med i frontlinjen längre. Kina och Indien ökar snabbt sin teknologianvändning och expanderar därigenom mest. Indisk och asiatisk kultur blev ju mer synliga i väst de redan på 1900talet och intresset för dem växer. Det indiska och asiatiska är naturliga delar av mat- musik- och klädkulturen hos oss. Världen blir mindre och mindre (framför allt naturligtvis på grund av Internet och andra kommunikationssystem) och mer vår gemensamma angelägenhet. Vilket tyvärr inte betyder att samförståndet blir större.

Tvåan är småskalig, har att göra med gräsrotsnivån och individerna. Den betonar att det inte alltid är idéerna i sig som är viktigast utan att och hur de följs upp, förverkligas och praktiseras. Det finns ett ofta citerat passande afrikanskt ordspråk som lyder: ”Många små människor på många små platser gör många små saker som ger jorden ett nytt ansikte”. De små detaljerna blir mycket synliga och kan till och med vara avgörande under tvåan. Vi ser det tydligt i dagens informationsteknologi. Ett litet virus kan förstöra nästan hur mycket som helst. En liten punkt kan ha avgörande betydelse för att man ska finna vad man söker. Närmiljön, det lilla sammanhanget och det praktiskt vardagliga får mycket starkare betoning. Vi ser det bland annat i program om vår hemmiljö med ombyggnader, trädgårdsstrukturer, hemstyling, och realityserier. Och allt tydligare nu med behovet av närodling för klimatet skull och att vid kriser kunna ha tillgång till mat utan import.

2 har med tiden att göra och vi kan känna den mer påtaglig nu, kanske upplevs den gå fortare, väldigt mycket hinner ske på kort tid, eller den kan på något sätt tyckas "rinna ut". Minnet har också sin plats här.
2an har emellertid en långsammare tendens. Vi behöver kunna stanna upp och ta ansvar för det som finns, det man åstadkommit eller orsakat. Vara "här och nu". "Mindfullnes" är ett typiskt uttryck för det.
Två kan också kallas konsekvensernas tal. Pekar på orsak och verkan, en karmisk aspekt. 

Dialog är ett av 2:ans definitiva nyckelord. Mellanmänskliga relationer synliggörs. (facebook, twitter, insta, bloggar, m.m.) Inga relationer i några mänskliga sammanhang klarar sig utan en dialog. Vare sig på individuellt eller på nationellt plan. Men en dialog kräver att man kan lyssna till andra. Att verkligen lyssna på varandra i kommunikationen blir vår utmaning.

Andligheten går också alltmer från religionernas läror och yttre religiositet till personlig religiositet. Att finna det gudomliga i sig själv, finna en inre dialog, se heligheten i det lilla. Men det är inte läge att ta avstånd från världen och gå in i sin ensamhet, kommunikation med andra och samförstånd blir även här synligt. Andliga aktiviteter kan växa.  Tvåans ena ytterlighet är det motstridiga i kampen för det perfekta som kan bli en verklig kamp i sig, oförenlighet genom vad man än tror på! 

2 kan också stå för accepterandet av människans två världar, den yttre och den inre, den fysiska och den andliga. Att inse att man inte kan leva ett meningsfullt liv utan kontakt med sin "inre människa" och dess sanning utan att bli tom, uppleva meningslöshet eller bli utbränd som det kallas idag.

Det blir viktigt förstå att två kan stå för "både och". Människan är både ett andligt och ett materiellt väsen; Livet består av både sorg och glädje; Min sanning måste inte förta din sanning; osv. En nyckel till framtiden är att acceptera polariteten och dualismen i världen. Då kan "den andre", det vill säga "min nästa" få bli en spegling av mig själv hur olika vi än är till det yttre. En annan som jag med lika värde.........

  Upp