Juni

Juni år 2021/5 blir numerologiskt månad 11/2   

Maj-juli hänger samman då de bildar månaderna 10/1,11/2,12/3 och det kan bli tydligt i år 2021=5 där kommunikation och rörelse styr. Symboliskt kan vi säga att maj startar med nya energier, händelser och idéer, juni låter dessa gro och växa till sig (fast i månad 11/2 blir det kanske inte så mycket lugn eftersom det är fråga om högenergier som kan ge stora spänningar och plötsliga händelser av oväntad karaktär) och i juli synliggörs energierna i och för världen. 
På 2020talet, i år 5, blir månad 11/2 mycket intensiv, utmanande och fylld av spänningar som bör hanteras med stor försiktighet. Vi kan själva använda högenergin för inre intuitivt arbete eller meditation vilket också kan skapa balans i den osäkerhet som så tydligt påverkar våra liv. 
Dagliga stunder av kontakt med vårt inre är definitivt viktiga för balansen mellan vårt yttre och inre liv. Det kan innebära att vi orkar mer än vi tror men framför allt att vi klarar den känslomässiga balans vi nu behöver. Kanske hålla oss ifrån känslor av frustration eller meningslöshet och kanske även klara ytterligare väntan och mer insikt om vår pandemisituation,
Annars gäller energierna nu mycket hur vi lever och upplever oss i relation till andra människor. Kommunikation, möten och kontakter syns allt viktigare. Sånt som bör prioriteras är samverkan, gemensamma mål, lyhördhet och öppenhet för andras åsikter. Att kunna släppa lite på den egna tvärsäkerheten, egna fixa idéer och kanske försöka se saker från olika håll.
Och som jag skrev förra månaden, gå djupare för att finna ut vad "den nya tidens ego" har för kvalitet. Det ego (1) som alltid är i relation (2) till omgivningen och nu har en annan funktion i 2000talet, och förstås spec. 2020talet, än tidigare.
I relationerna till omgivningen kommer vi också kunna bli medvetna om en ökad känslighet. Om vi kan stanna upp och lyssna inåt behöver den inte bli till en överkänslighet som triggar felaktiga reaktioner med oönskat resultat.

Ja, å ena sidan kan månaden ses som en känslosam och lugnare period än maj, å andra sidan finns här explosiv intensitet. Vi skulle också kunna uppleva korta periodiska fram och tillbakagångar av lugn respektive plötsliga omvälvningar. Längtan efter en skön miljö med goda kontakter och närhet till vänner och dem man älskar kommer hur som helst vara mer kännbar.

Särskilt intressanta, och för månaden representativa, dagar under denna månad 11/2 skulle kunna vara: den 11e vilket numerologiskt blir dag 22/4, den 14e, num. 25/7, den 20e num. 31/4 och den 25e num. 36/9.

Den 11e kan ur en negativ vinkel både peka mot stora relations- och kommunikationsproblem. Energin blir låst trots/eller kanske pga. dess intensitet.
Ur en positiv aspekt finns här en "god vilja" som start för bättre samverkan i kommunikationer utifrån en ny stabil grund. Stabiliteten är av eteriskt slag och pekar på energiplan bortom det fysiska.
Den 14eutmanar med kaotisk rörelse. 1,4,5 är en komplex trio i sig själv och i månad 11/2 och år 2021/5 ytterligare så. Stora spänningar mellan stabilitet/begränsningar och rörelse/frihet leder till frustration med kollision. Här gäller att kunna inse att vissa regler och begränsningar kan behövas både i våra personliga liv och för ett fungerande samhälle. Vilken typ av anpassning som krävs är vi nu i färd med att utforska. Vi lär oss också överkomma begränsningar genom nya idéer och lösningar och utvecklas på så sätt.
Siffrorna 11-14 pekar också på att det kan vara extremt svårt och känna tillit till något eller någon i den här situationen och frustrationen kan bli tung. Tänker här osökt på Hoola Bandoolas "Vem i hela världen kan man lita på?" från 70talet. (kolla gärna om du glömt eller Googla om du är ung!)
Den 20e saktar in energin. Det är nödvändigt men kan upplevas trögt och tungt. Vi behöver känna att vi står på fastare grund (4) när vi går vidare för först då kan vi använda vår kreativitet och vår självkänsla (31) bättre och de behövs verkligen framöver.
Den 25e kan hjälpa oss släppa taget om ytterligare som inte är aktuellt längre. Se över vad vi är rädda att förlora och fundera på varför.
Solidaritet i förhållande till egoism kan också utforskas mer. Öppenhet (9) för andra människor ger oss möjlighet att acceptera olikheter och ökad acceptans kan hindra oss svepas med av rädslor och hat. Alla människor bildar tillsammans mänskligheten. Denna dags numerologiska aspekt, talet 36/9, är mycket starkt, skapande och gränsöverskridande.

 

  

Det gäller att kunna inse hur otroligt viktig den här tiden är i världen för den transformation som pågår. Eller åtminstone kunna ana hur mycket det måste kosta på. Och att det är just vi här och nu som håller på med det och är mitt i den inre förvandling och det yttre omvälvande kaos som krävs. 
Och vi kommer behöva handskas med detta på olika sätt under hela 20-talet och framöver. 
För att kunna hysa tilltro till oss själva och framtiden behöver vi inse vilka, eller vad, vi människor egentligen är och vilka mirakel vi är i stånd till när vi aktiverar vår djupare vilja.


 

Chakra 2 och 4 är perfekta att fördjupa sig i just denna månad!  
Läs gärna mer i "Via Chakra" om du inte har det helt aktuellt för dig.

 

 

Låt oss genom allt försöka känna nyfikenhet och ödmjukhet inför livets skeenden och tacksamhet för vår egen plats i tiden. Minnas att var och en av oss är med och skapar världen och framtiden genom tankar och handlingar. Inse att respekt för allt levande är utgångspunkt för fortsatt liv.  

 

Obs att månadsöversikten (och årsöversikten) är allmän, gäller världen i stort. Det kan alltså vara klokt se på informationen om år 2021/5 och jämföra med sitt eget personliga år.

 

Kvarstående text:

Vi har (från 2012) gått in i en tid då det behövs universell medvetenhet och där vår vilja att vara delaktiga i världens förändringsprocess är en förutsättning.
Vi är nu skapare av vår värld i ordets sanna bemärkelse med det ansvar som följer. Kontemplation/meditation behövs för att vi ska kunna uppleva en inre trygghet att utgå ifrån och inte passiviseras av oro, rädslor eller känslor av skuld och otillräcklighet. 
Förändrat tänkande och förändrad syn på verkligheten behövs för en positiv framtid. Utveckling går alltid i cykler, inte rakt framåt och uppåt som det västerländska tänkandet vill se den.

 


 
Upp