April år 2024 

April, fjärde månaden i 2024/8, numerologiskt månad 12/3 

 

Vi har tidigare speciellt erfarenheter av tidens nya energi genom år 2000, 2012 och från och med 2020. De är tydliga milstolpar. Men efter genombrott med datum som 2022-02-22(Putin lät invadera Ukraina den 2022-02-24) står vi på totalt okänd mark. Vi har förstås ännu inte acklimatiserat oss till 2ans energi då vi endast upplevt 23 hela år av detta årtusende!! Den totala förändring det symboliserar, vilken vi nu befinner oss i, tar sig alltmer konkreta uttryck som vi knappast önskar men tvingas hantera. Ju mer vi lyckas anpassa oss till osäkerhet och förändring desto bättre klarar vi att vara med och skapa i kaos utan att passiviseras. 
Börja gärna med att läsa om år 2024 för att vara numerologiskt uppdaterad på flödet

Aprils 4 bildar en "tight" men mycket innehållsrik månadsenergi i 8-året då det kan uppstå mycket frustration och både vår fysiska och psykiska hälsa kan behöva näring och omtanke. Månaden kan bli någon slags vändpunkt.
4an pekar bl.a. på sanning, rutiner och en struktur med materiell aspekt. Psykologiskt kan självacceptans (betydelsefull term nu) vara väldigt viktig för att vi ska klara att kommunicera vad vi verkligen vill och står för.

Kommunikationen är väsentlig, numerologiskt har vi ju månad 12/3, men 4an låter den nog inte flyta så lätt. Ord skulle också kunna få annan tyngd eller betydelse än de är menade så bra att inte vara för impulsiv utan mer eftertänksam i tal och skrift. Det kommunikativa flödet kan fungera bättre på sikt (landa längre fram) eller via någon form av tillbakablickande. Emellertid viktigt att vara medveten om sina övertygelser, veta vad som verkligen är betydelsefullt för en, och bygga på det.

Det sociala livet och kreativiteten (12/3) behöver rejäl plats, både vänner och familj tydliga, men vi kan bli tvungna balansera vad vi strävar efter i såna sammanhang med öppenhet för vad livet självt erbjuder. Inte trycka på för mycket. Livet har nu en sådan tyngd ändå så vi behöver ta vara på den lätthet som erbjuds utan att för den skull fastna på ytan. Låt oss tacksamt ta vara på varje dag och stund.
Självacceptans är också en grund för vänskap och god samverkan och vänskap startar faktiskt i ens eget inre. En behöver vara vän med sig själv!! Kanske fundera över vad det betyder.
Ilska och aggression kan alltid bli en utmaning när 4 och 8 ska "samsas" så den egna inre balansen blir väldigt viktig att förstå sig på och upprätthålla. (Tänka med öppen hand och inte knuten) En hel del omedvetet undanstoppat från barndomen skulle, på det individuella planet, kunna uppträda som utmaningar. På det globala planet syns ju mänsklighetens karma tydligare.

År 2024, (44, 8, 24, 6) har fokus på "hem och samhälle" och det är inom de områdena vi speciellt kan behöva balansera och stabilisera. Alltså vår roll i samhället, arbetssituation, relationer och familj, hem och ansvar, samt kropp och själ. 

Som jag skrev för mars så kan vi som föddes på 1900-talet fortsätta tänka som på 1900-talet men det skapar inget som är användbart på 2000talet, än mindre på 2020talet. Varken för individen eller mänskligheten. Det som behövs har att göra med mognad, ansvarstagande och etik. Ytterst faktiskt att ibland kunna sätta andras (2) behov före sina egna. Kanske jämföra personliga "behov" mot världens tillstånd.
Vi har nästan använt ett århundrade till att förstå och "utveckla" oss själva men mest behövs kanske insikten att vi alla är ett och "den andre" inte någon annan än ett annat "jag". Med samma värde och lika stor betydelse. Nu behöver vi verkligen agera utifrån det. 2ans arketyp förmedlar det väldigt tydligt under 2020-talet.


Redan sista veckan av mars rullade ny energi in vilken vi nu har att handskas med i april. Den starka karmiska aspekten av 8-året förstärks när vi lämnat första kvartalet som haft kvar en ton av 7-året. Nu skulle vad som helst kunna hända! (men det kan det väl alltid) Sånt vi gillar eller ogillar. Kan vara både överraskande, ögonöppnande för vart vi är på väg i världen, vägröjande för nya tillstånd och genombrott för utveckling. April t.o.m. september bär årets största kraft.
Månadens första och tydligaste karmiska period är den 7e t.o.m. 9e. Nästa den 16e t.o.m. 18e och en tredje 25e t.o.m. 27e. De har ganska olika energityngd men pekar alla framåt. D.v.s. deras energi förlöses eller får mest konsekvens senare.
Den första (7e-9e) har fått mycket stor uppmärksamhet och symbolisk betydelse eftersom den sammanfaller med en tydlig solförmörkelse (se astrologi) som kan ses över stora delar av USA. Den skulle numerologiskt sett även kunna materialiseras genom någon konkret dramatisk händelse men konsekvensen ligger troligen senare, fr.o.m. maj. Denna första period medför emellertid förändringar som är nödvändiga för oss alla på något sätt. 

Den andra perioden pekar mer direkt framåt d.v.s. på perioden från och med den 19e och till den 25e. Efter den 18e är vi mer redo för den typ av energi som finns, borde kunna se med ny syn på situationen. Längtan efter frihet och att följa sin egen övertygelse kan upplevas stark. Här finns en drivande, nödvändig förändringskraft och till och med planetens inre kan visa sig oroligt.
Den 3e perioden, 25e-27e pekar nu framåt i en ny riktning av konsekvens när vi går in mot maj.
Genom hela månadens intensitet gäller för oss alla att ta vara på vår egen kraft och använda den på sätt vi själva upplever mest angelägna. Vi behöver tänka mycket på vår hälsa och inre balans. Helandet kan ta sig många olika uttryck beroende på vilka vi är och vad vi kan, vill och behöver. Öppenhet och sårbarhet är styrkor i dessa tider. Vi kan helas i möten, vare sig vi vågar möta oss själva eller andra.

I det riktigt långa loppet går livet från strids- och kampscenarier mot kärleksfull samverkan. Låt oss vara delaktiga i det. Från djupet av våra hjärtan.

 

Så är vi nu i en tid och värld utan utstakade stigar där vår tillit är det vi enda har att hålla oss till! Men tillit till vad?
I termer ofta en sak för dig och en annan för mig,
det kan till exempel vara:
Tillit till mig själv, att jag har det som krävs i varje situation.
Tillit till något som är större än mig själv. 
Tillit till att en skyddsängel leder mig.
Tillit till ett meningsfullt universum som jag lever i.
Kombination av ovanstående...
Tror det kan vara viktigt att fundera över vad vi, var och en, har tillit till.........

 

Låt oss alltid vara "här och nu" medvetna och tacksamma för det liv vi har, ta vara på varje dag, varje stund. Enkel eller svår, fylld av glädje eller smärta. Livet är ju inte en mänsklig rättighet utan en gåva vi har en kort sekund i evigheten.

 

Det gäller att inse hur otroligt viktig den här tiden är i världen för den transformation som pågår. Och kunna ana hur mycket det måste kännas och kosta på. Och att just vi här och nu är mitt i den inre förvandling och det yttre omvälvande kaos som krävs. 
Och vi kommer särskilt behöva handskas med detta på olika sätt under 20-talet. 
För att kunna hysa tilltro till oss själva och framtiden behöver vi inse vilka, eller vad, vi människor egentligen är och vilka "mirakel" vi är i stånd till när vi lyssnar till vårt inre och när vi aktiverar vår djupare vilja.

 

Obs att månadsöversikten (och årsöversikten) är allmän, gäller världen i stort. Det kan alltså vara klokt se på informationen om år 2024/8 och jämföra med sitt eget personliga år.

 

 

Ständigt kvarstående text:

Vi har (från2012) alltmer gått in i en tid då det behövs universell medvetenhet och där vår vilja att vara delaktiga i världens förändringsprocess är en förutsättning.
Vi är nu skapare av vår värld i ordets sanna bemärkelse med det ansvar som följer. Kontemplation/meditation kan behövas för att vi ska kunna uppleva en inre trygghet att utgå ifrån och inte passiviseras av oro, rädslor eller känslor av skuld och otillräcklighet. 
Förändrat tänkande och förändrad syn på verkligheten behövs för en positiv framtid. Utveckling går alltid i cykler, inte rakt framåt och uppåt som det västerländska tänkandet vill se den!

 


 
Upp