September

September är i år 2018/11/2 numerologiskt månad 20/2

 

Fortfarande gäller det att sånt som dialog, samverkan och empati är viktiga men att de utmanas av 2an i 2000talet och 8an i 2018 genom förstärkt dualism och polarisering. Det är ett rejält arbete få ihop 11ans snabba och mer spirituella energi, 8ans konkreta maktfunktion och 2ans relationer och "småaktighet". Konfrontationer av olika slag kan lätt uppstå. 
Detta är "bakgrunden" för varje månad under året och kräver ökad tolerans och diplomati. Ska man kämpa bör det vara för och inte emot. En mäktig skillnad som ofta förbises.
2018/11/2 har mycket gemensamt med år 2020 och 2018-2019-2020 hänger liksom samman inför framtiden. I och med 2020 är vi inne i en mycket mer konkret aspekt av vad 2000talet står för.
Läs gärna om detta år 11/2
Vi människor är ju tyvärr inte så benägna till djupare förändringar utan slinker oftast vidare i vårt gamla tänk med rutinreaktioner. Det kan krävas ganska speciella händelser i det yttre för att vi ska stanna upp (ruskas om?) och kunna uppleva verklig kontakt med vår inre sanning.


September, vår 9e månad, antyder generellt stora sammanhang, många människor och vittgående effekter av det som sker. Man har starka åsikter och intensiva känslor som både kan elda till drama, engagemang och handling. Vid första anblicken kanske inte precis det som behövs för ett tolerant och diplomatiskt förhållningssätt (jmf ovan) men vi har alla möjlighet att välja hur vi agerar och reagerar. På impuls eller övertänkt. Att först fundera på om tanken eller känslan kommer från, rädsla, ilska, upplevelse av maktlöshet eller från väl grundad övertygelse. Kanske från djupet av hjärtat.

Men att känna oro/rädsla är ju inte onaturligt med tanke på bland annat klimatutvecklingen i världen. Den som upplever starkare oro just nu har kanske tidigare förträngt den. Om man kan se det som del i en medvetenhetsprocess kan man kanske låta både rädsla och oro, åtminstone delvis, omvandlas till engagemang. Och inse att man alltid har möjlighet att förändra och påverka på något sätt.
Onda/hatiska handlingar kommer ofta ur rädsla. Arrogans och förakt för svaghet kommer ur rädsla för kärlek, den gör oss mer sårbara än något annat men klarar vi att älska har vi tillgång till den största kraften.
Goda/positiva handlingar kan också komma ur rädsla. Då tar man emellertid hjälp av mod och tillit till den egna kraften och kanske också till ett meningsfullt universum.

Andra sidor av 9an (denna månad) kan vara solidaritet, generositet, idealism och engagemang för att känna meningsfullhet. Upplevelsen av tillhörighet till "något större" eller känslan av samhörighet. Eller, så här i höstens skördetider, helt enkelt den inspirerande insikten om hur oerhört generös vår planet, Moder Jord, själv är. 
Vi kan nu hur som helst se att betydelsen av engagemang stärks och det kan ha enorm påverkan på framtiden. Bra eller dåligt blir då förstås beroende på arten av engagemang.

Men så har vi årets numerologiska aspekt av september som är 20/2. 
Genom talet 2 skapas en valsituation, man behöver ta ställning. Talet symboliserar också "den andre" (i förhållande till 1, mig själv) och pekar mot något okänt vilket förstås alltid kan orsaka rädslor. "Den andre" kan vi emellertid också tolka som "min nästa". 
Tidsmässigt är det konsekvensernas tid då det gäller att vara realistisk. Talet 20 visar i gammal talsymbolik på konkreta gränser och pekar på vad vi har att förhålla oss till.
Fokus på 2an förstärks alltså nu rejält och skapar ytterligare behov av empati, dialog och samverkan. Vi bör definitivt se upp med polariseringstendenser och vår ovana att se svart eller vitt. Det sista borde kanske skrivas i neon vad gäller vårt svenska val då valdagen är den 9/9 vilket numerologiskt blir 29/11/2. 
Se ovan om 2an resp 9an samt läs om året 2/11 (Bilden till höger nr 29 från mina Symbolkort)
(Ordet "valdag" blir faktiskt 20/2, det är lustigt med symboler!)  

Vi kan alla behöva aktivera vår självkänsla för att inte försätta oss i knepiga situationer i förhållande till omgivningen. Med självkänsla kan vi våga öppna upp för empati och för kärleken i vårt innersta som hjälper oss både med självrespekt och respekt för andra. Om vi verkligen insåg vikten av det i denna tid skulle vi alla göra det. 

11/2 manar oss också att bli stilla och gå inåt, kanske till visualiseringens dynamiskt kreativa värld. Tänk om vi till exempel kunde uppleva kärleken likt strömmar av ljuspartiklar som sprids, formar och genomsyrar hela skapelsen som en kedjereaktion av väldiga pulsslag i en kosmisk andning.....

Månaden kommer lägligt nog med ökad inspiration och ökad möjlighet att förverkliga de förändringar vi önskat men kanske dragit på. (11/2, 20/2) Vi kan också komma att uppleva större behov av att välja sammanhang som representerar det vi själva står för eller tror på. (jmf politiska valet !) 
Nu gäller att "Bara döda fiskar flyter med strömmen" men det gäller förstås att veta vilken ström man menar. Att inte reflexmässigt välja sida vid varje valsituation utan i viktiga sammanhang stanna upp, känna efter och vänta in (2) det som har verklig betydelse för ens innersta. Lyssna (2) till sin egen inre röst, sin egen egentliga vilja och visdom. Och den kan vara gömd (2) väldigt djupt. Men den finns där hos oss alla.

Kanske kan vi se våra liv som att vi är utvalda att uppfylla/fylla ut vår egen lilla del av den oändliga kosmiska väven. Ingen annan kan göra det. Om/när jag vågar säga ”ja” till att medvetet och aktivt uppfylla min del av livet har jag verkligen både makt och kraft till det för jag kan inte misslyckas med att vara jag.

Månad 20/2 i år 11/2 kan definitivt också ha flera plötsliga överraskningar av skilda slag i bagaget. 

 

Kunskapen om chakranas filosofi kan hjälpa oss mycket om vi använder den insiktsfullt. Det är naturligtvis speciellt 2a chakrat men även 3e och 5e som är aktuella och mycket viktiga och jag rekommenderar läsning om dem i "Via Chakra" 4e chakrat, Hjärtchakrat, är alltid lika viktigt eftersom det bara är därigenom vi kan uppleva den villkorslösa kärleken och så finna sann tillit till livet. På väg dit är det emellertid just nu nödvändigt att balansera energierna i 2a, 3e och 5e för mod att våga stå upp för de värden man djupast tror på.


Obs att månadsöversikten (och årsöversikten) är allmän, gäller världen i stort. Det kan alltså vara klokt se över informationen om år 11/2 och samtidigt jämföra med det egna personliga året.

 

 

Läs om År 2018

Läs om personlig/andlig utveckling i Via Chakra

 

Kvarstående text som gäller:

Det är fortfarande också viktigt minnas att vi gått in i en tid (sen 2012) med ett scenario som ger/kräver universell medvetenhet där vår vilja att vara delaktiga i världens förändringsprocess är en förutsättning. Nu är vi skapare av vår värld i ordets sanna bemärkelse med det ansvar som följer. Stillhet/ meditation behövs för att vi ska kunna uppleva en inre trygghet att utgå ifrån och inte passiviseras av oro, rädslor eller känslor av otillräcklighet. 
Förändrat tänkande och förändrad syn på verkligheten behövs för en positiv framtid. Utveckling går alltid i cykler, inte rakt framåt uppåt som det västerländska tänkandet fortfarande vill se den.

 

Upp